Privacy beleid

Kuwait Petroleum (Belgium) NV ("KPB" of 'wij' of 'ons') is begaan met het waarborgen van de privacy en persoonsgegevens die verzameld worden van websitebezoekers, klanten, dealers, leveranciers en anderen ('u') in het kader van onze bedrijfsactiviteiten op deze website in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor KPB. In onze werkwijze van handelen, zullen wij uw persoonsgegevens met zorg behandelen, in overeenstemming met de vigerende regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming . Gelieve aandachtig dit privacybeleid te lezen om meer te weten te komen op welke manier wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

In het beleid hieronder, zullen wij volgende aspecten toelichten:

 • • Welke persoonsgegevens worden verzameld;
 • • Op welke rechtsgrond beroepen we ons om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • • Voor welke doeleinden kunnen we deze persoonsgegevens gebruiken;
 • • Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens bezorgen;
 • • Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij;
 • • Welke rechten  bezit u met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • • Waar kan u terecht voor verdere vragen of opmerkingen.
 •  

1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Via deze website zullen wij in principe geen als persoonlijk identificeerbare informatie over u ('persoonsgegevens') verzamelen, tenzij u er vrijwillig voor opteert om deze aan ons te bezorgen door een kaart of offerte aan te vragen. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens niet worden verzameld, gelieve ze dan niet naar ons te sturen.

Via deze website kunnen wij volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • • Wanneer u online een Q8 Liberty Card of Q8/Tango Electric Card voor uw bedrijf aanvraagt, verzamelen wij van de contactpersoon via het contactformulier diens naam, telefoonnummer, email en een kopie/ foto van de voorkant van het rijbewijs of de identiteitskaart van de zaakvoerder of van de wettelijke vertegenwoordiger.
 • • Wanneer u online een offerte aanvraagt voor een Q8 Liberty Card of Q8/Tango Electric Card voor uw bedrijf verzamelen wij van de contactpersoon via het contactformulier diens naam, telefoonnummer en email.
 • • Wanneer u ons contacteert via telefoon of e-mail verzamelen wij: uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • • Daarnaast kunnen wij ook uw IP-adres verzamelen.
 •  

Niet-persoonsgebonden gegevens die automatisch verzameld worden

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij ook informatie verzamelen die niet als persoonlijk kan worden geïdentificeerd, waaronder, maar niet beperkt tot het type van uw internetbrowser en computerbesturingssysteem; domeinnaam van de website die u voordien hebt bezocht; het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina's die u hebt bekeken. Wij kunnen deze informatie gebruiken en binnen de Kuwait Petroleum Groep verspreiding om het gebruiken van onze websites te analyseren en om de inhoud ervan te verbeteren.

2. Op welke rechtsgrond beroepen we ons om uw persoonsgegevens te verwerken?

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden wanneer:

 • • U ons uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting hebt gegeven omtrent uw wensen.
 • • Wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om de diensten die u hebt aangevraagd aan te bieden.
 • • De verwerking  nodig is om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, meer bepaald: de economische, commerciële en financiële belangen, bedrijfscontinuïteit, veiligheid en confidentialiteit van klanteninformatie en producten en de veiligheid van digitale en fysieke infrastructuren.
 • • De verwerking nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, rustende op KPB als gevolg van bepaalde wetgeving.

 

3. Voor welke doeleinden kunnen we deze persoonsgegevens gebruiken?

We zullen uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden gebruiken:

 • • Bijstand verlenen wanneer u ons telefonisch contacteert
  Wij moeten noodzakelijke persoonsgegevens verwerken om u de gevraagde dienst te leveren.
 • • Het leveren van de gevraagde dienst of bestelling
  Om uw een offerte aan te bieden of om er zeker van te zijn dat we uw bestelling zo efficiënt mogelijk kunnen behandelen, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig.
 • • Preventie of detectie van fraude
 • Om fraude tegen te gaan of op te sporen, hebben we een kopie/ foto van de voorkant van het rijbewijs of de identiteitskaart van de zaakvoerder of van de wettelijke vertegenwoordiger nodig om diens identiteit na te gaan. 

 

4. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens bezorgen?

Delen binnen de groep

Aangezien de Kuwait Petroleum Group van vennootschappen ook buiten de Europese Economische Ruimte actief is, kan de informatie die u aan ons doorgeeft, in uitzonderlijke gevallen worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze en alle andere overdrachten zullen veilig en enkel onder ons toezicht plaatsvinden. Dergelijke overdrachten worden gedekt door een intragroepsovereenkomst die specifieke contractuele bescherming biedt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een passend en consistent beschermingsniveau krijgen, ongeacht waar deze wordt overgedragen binnen de Kuwait Petroleum Group en pas nadat er geval per geval een doorgiftetoets heeft plaatsgevonden.

Andere derde partijen

Uw persoonsgegevens kunnen ter realisatie van bovenvermelde doeleinden gedeeld worden met:

 • • Postkantoren
 • • Pakjesdiensten
 • • Kaartleveranciers
 • • Kredietverzekeraars
 •  

5. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet in handen, beheerd of onderhouden worden door ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid van andere websites, noch voor de uitvoering van dit beleid, zelfs indien:

 • • U toegang hebt verkregen tot de website van derde partij via een link op onze websites; of
 • • U naar onze website werd doorverwezen via een link op de website van de derde partij.

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt na te lezen en de eigenaar of operator te contacteren indien u hierover vragen of opmerkingen hebt.

 

6. Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden zolang dit nodig is om het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, te bereiken. Dit is in principe gelijk aan de duur van enige contractuele relatie of prestatie van een bepaalde dienst en voor elke periode daarna die wettelijk vereist of toegestaan is volgens toegepaste wetgeving.

7. Welke rechten bezit u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Onder de gegevensbeschermingswetgeving beschikt u, onder bepaalde voorwaarden, over het recht op inzage in  uw persoonsgegevens, alsook het recht op verbetering, aanvulling en/of verwijdering van foutieve gegevens. Indien u één of meerdere rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres: [email protected] of [email protected]. Wij zullen dan voldoende inspanningen leveren om de volgende nodige stappen te ondernemen:

 • • U een kopie geven van de gegevens die u ons hebt bezorgd;
 • • Het bijwerken van onjuistheden in de gegevens die wij bezitten;
 • • Verwijdering van gegevens waarvoor wij niet langer een juridische basis hebben om te gebruiken.

Om onze inspanningen om uw verzoek in te willigen te vergemakkelijken, zou het helpen als u ons de context waarin u ons de persoonsgegevens heeft gegeven zou aangeven.

Daarnaast heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking is gesteund op toestemming en betrekking heeft op enige vorm van direct marketing. U kan dit recht uitoefenen door een aanvraag tot het intrekken van uw toestemming tot ons te richten. U kan ons ook verplichten om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tijdens het onderzoeken van een klacht Bovendien heeft u ook het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking, inclusief profilering, gesteund op het gerechtvaardigd belang als juridische basis, tenzij onze redenen om deze verwerking uit te voeren zwaarder wegen dan enig nadeel van uw rechten en vrijheden. Bovendien kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot direct marketing en kunt u in bepaalde situaties de verwerking van persoonsgegevens beperken tijdens het onderzoeken van een klacht. Binnen de wettelijke grenzen beschikt u ook over het recht om uw persoonsgegevens over de dragen naar een andere organisatie (dataportabiliteit).

Uw uitoefening van deze rechten is onderworpen aan een aantal vrijstellingen, teneinde het algemeen belang te beschermen (bv. Preventie of detectie van fraude). Indien u één van deze rechten uitoefent, zullen wij uw aanspraak nagaan en in de meeste gevallen antwoorden binnen een maand.

Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of u bent het niet eens met ons antwoord op de uitoefening van één van bovenstaande rechten, heeft u het recht een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit.

8. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij cookies en andere automatische middelen van gegevensverzameling op uw computer opslaan indien u hiervoor toestemming geeft. Voor noodzakelijke of functionele cookies is wel geen voorafgaande toestemming vereist. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Cookies kunnen u bij het volgend bezoek automatisch herkennen en ze kunnen u toestaan om een website aan te passen, zodat deze beter overeenkomt met uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u dit niet telkens opnieuw moet invullen. Indien u ervoor kiest om niet herkend te worden, gelieve de instellingen van uw internet browser te raadplegen om cookies van uw computer te verwijderen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te krijgen vooraleer een cookie wordt geplaatst. Voor meer info en details omtrent cookies die gebruikt worden op deze website verwijzen wij naar het cookiebeleid op deze website https://q8liberty.q8.be/Cookie-statement 

 

9. Aanpassingen

We behouden het recht om dit beleid aan te passen, indien nodig, om bijvoorbeeld veranderingen in de wetgeving, regelgeving, nieuwe praktijken en procedures of vereisten die door de toezichthoudende overheid zijn opgelegd, na te leven. De meest recente versie is altijd beschikbaar via deze link. Wanneer deze tekst voor het laatst gewijzigd is, kan u terugvinden onderaan dit document. Wij verzekeren dat wij u op de hoogte zullen brengen van belangrijke veranderingen in het beleid.

10. Waar kan u terecht voor verdere vragen of opmerkingen?

Indien u vragen heeft of u wenst graag meer informatie, kan u een e-mail zenden naar [email protected] of [email protected].

U kan ook een brief zenden naar het onderstaande adres:
Kuwait Petroleum (Belgium) NV
Ter attentie van Data Protection Officer
Brusselstraat 59, bus 1
2018 ANTWERPEN

 • Dit privacybeleid is van toepassing op de website https://q8liberty.q8.be en wordt beheerd door:
 • Kuwait Petroleum (Belgium) NV. Dit privacybeleid werd het laatst aangepast op 1 december 2021