Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
De websites http://q8liberty.q8.be, http://q8liberty.q8.nl en http://q8liberty.q8.lu (hierna samen aangeduid als "Website") is eigendom van en wordt beheerd door respectievelijk:

  • Kuwait Petroleum (Belgium) N.V., (KPB), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Brusselstraat 59 bus 1, B-2018 Antwerpen, RPR Antwerpen (Afdeling Antwerpen), BTW BE 0404.584.525, Tel: 0032(0)3.241.37.30, Fax:0032(0)3.241.35.31 Email: [email protected]

  • Kuwait Petroleum (Nederland) B.V., (KPN), een vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Schenkkade 50, NL - 2595 AR Den Haag, KvK 24025263, BTW NL 001250590B01, Tel: 0031(0)70.315.26.50, Fax:0031(0)70.10.13.12, Email: [email protected]

  • Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A., (KPL), een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 12 Rue de l'industrie, L-8069 Bertrange, RCS Luxemburg B 49456, BTW LU 16241579, Tel:00352-45.02.03-1,Fax:00352-44.43.45, Email: [email protected]

samen aangeduid met “Wij” of “Ons” of als de Kuwait Petroleum vennootschappen in North West Europe (hierna aangeduid als “KPNWE”)

Wij verzoeken u deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig te lezen alvorens de Website te bezoeken. Gebruik van deze Website betekent dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden en bepalingen.

Voor meer informatie omtrent hoe Wij uw persoonsgegevens - die u via deze Website aan Ons meedeelt (bv. bij de registratieprocedure en/of de aanvraag van tankkaarten) - verwerken, verwijzen wij naar Ons Privacy Beleid http://q8liberty.q8.be/Privacy-Beleid, http://q8liberty.q8.nl/Privacy-Beleid en http://q8liberty.q8.lu/Privacy-Beleid

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle handelsmerken, copyright en andere intellectuele eigendomsrechten in de materialen op deze Website (evenals diens structuur/organisatie en de lay-out) tezamen met, maar niet gelimiteerd tot de tekst, foto's, grafieken en de onderliggende software code zijn eigendom van één van de Kuwait Petroleum vennootschappen of haar leveranciers tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan enig materiaal van deze Website te kopiëren, wijzigen, publiceren, uitzenden, distribueren, verkopen of overdragen, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Aanvaardbaar gebruik
Het gebruik van deze Website is slechts toegestaan in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen en voor wettige en persoonlijke doeleinden, tevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en praktijkcodes.

In het bijzonder, stemt u ermee in dat u niet:

  • informatie op of via deze Website zult verzenden, overdragen of verspreiden die kwetsend, obsceen, lasterlijk of anderszins illegaal is of kan zijn;
  • deze Website op een wijze zult gebruiken die een schending van de rechten van anderen veroorzaakt of kan veroorzaken;
  • software, routine of toestel zult gebruiken die elektronisch of handmatig interfereren of pogen te interfereren met de besturing of functionaliteit van deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of het beschikbaar maken van files die onbetrouwbare data of virussen bevatten via welke weg dan ook;
  • de "look and feel" van deze Website niet zult beschadigen, veranderen of interfereren noch de onderliggende software code;
  • acties zult nemen die een onredelijk of onevenredig grote last op deze Website leggen of op gerelateerde infrastructuur;
  • ongeautoriseerd toegang zult verkrijgen of zult proberen te verkrijgen, via welke weg dan ook, tot een van Onze netwerken.

Zonder afbreuk te doen van Onze andere rechten, ongeacht de welke (volgens de wet of anderszins), behouden Wij Ons het recht voor u toegang te weigeren tot deze Website indien Wij van mening zijn dat u één van deze voorwaarden en bepalingen schendt.

4. Wijzigingen
Wij kunnen op ieder ogenblik verbeteringen of veranderingen aanbrengen aan de informatie, diensten, producten en andere materialen op deze Website zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij kunnen ook op ieder ogenblik de voorwaarden en bepalingen wijzigen, en zulks een wijziging zal onmiddellijk ingaan op het moment dat de gewijzigde voorwaarden en bepalingen op deze Website zijn gepubliceerd. Door uw continue toegang of gebruik van deze Website wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden en bepalingen aanvaard te hebben. Wij nodigen u dan ook uit om deze pagina regelmatig te bezoeken voor eventuele aanpassingen.

5. (Hyper)Links
Deze Website kan, al dan niet door KPNWE zelf en al dan niet met toestemming van KPNWE, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan andere websites van derden [(hyper)links]. Indien u een hyperlink met Onze Website wilt creëren dient u hiertoe voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming te bekomen middels aanvraag op hieronder vermeld adres. KPNWE behoudt expliciet het recht voor om deze toestemming op elk moment in te trekken indien zij van mening is dat deze link ongepast of controversieel is. Het is niet toegestaan deze Website te framen. KPNWE is voor deze gekoppelde websites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk.

KPNWE is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade - bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen - die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken of gebruiken van websites die aan deze Website gekoppeld zijn of deze Website zelf voor zover wettelijk toegelaten.

6. Waarborgen
Voor zover de wet het toestaat wijzen Wij alle eventuele waarborgen af betreffende de informatie, diensten en materialen vermeld op deze Website. Al deze informatie, diensten en materialen worden geleverd "as is" en 'voor zover voorradig' zonder enigerlei garantie.

7. Schadeloosstelling
U stemt ermee in om Ons schadeloos te stellen voor en te verdedigen en te vrijwaren tegen aansprakelijkheid, verliezen, claims en kosten (met inbegrip van billijke advocatenkosten) die het gevolg zijn van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Varia
Deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen omhelzen - samen met de Disclaimer en het Privacy Beleid - alle bepalingen van uw overeenkomst met Ons betrekking hebbend op uw gebruik van deze Website.

Andere schriftelijke of mondelinge verklaringen zullen hiervan geen deel uitmaken (zoals bv verklaringen in enigerlei brochure of promotiemateriaal dat door Ons wordt uitgegeven, welke een louter informatief karakter hebben op een bepaald moment).

Verder dient opgemerkt dat van zodra de bezoeker overgaat tot het aanvragen van een "Q8 Liberty Card" op de Website de Algemene Voorwaarden voor Q8 Liberty Cards onverkort van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de bestelling van producten en/of diensten hebben laatstgenoemden voorrang. ("Algemene Voorwaarden voor Q8 Liberty Cards")

Uw toegang tot en het gebruik van deze Website, van enig gedownload materiaal en de van kracht zijnde voorwaarden en bepalingen zullen onderhevig zijn aan respectievelijk het Belgisch, Nederlands of Luxemburgs recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Antwerpen, Den Haag of Luxemburg.

9. Vragen
Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u e-mailen naar respectievelijk :
Voor KPB: [email protected], voor KPN: [email protected] en voor KPL: [email protected]

Ook kunt u een brief sturen naar respectievelijk:

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V.
Q8 Liberty Card Support
Brusselstraat 59, bus 1
B-2018 Antwerpen

Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. of Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A.
Q8 Liberty Card Support
p/a Brusselstraat 59, bus 1
B-2018 Antwerpen