Disclaimer

Algemeen
Welkom op de websites http://q8liberty.q8.be, http://q8liberty.q8.nl en http://q8liberty.q8.lu (hierna aangeduid als "Website").

De Website wordt uitgebaat door respectievelijk:

  • Kuwait Petroleum (Belgium) NV, (KPB), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Brusselstraat 59 bus 1, B- 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, (afdeling Antwerpen), BTW BE 0404.584.525

  • Kuwait Petroleum (Nederland) B.V., (KPN ), een vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Schenkkade 50, NL- 2595 AR Den Haag, KVK 24025263, BTW NL 001250590B01

  • Kuwait Petroleum (Luxembourg) SA, (KPL), een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 12 Rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange, RCS Luxembourg B49465, BTW LU 16241579

samen aangeduid als de Kuwait Petroleum vennootschappen in North West Europe (hierna aangeduid als ‘KPNWE’)

De hierna vermelde voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op uw bezoek van deze Website en/of het gebruik van deze Website. Door deze Website te bezoeken en/of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Disclaimer.

Voor meer informatie omtrent hoe wij uw persoonsgegevens - die u via deze Website aan ons meedeelt (bv. bij de registratieprocedure en/of de aanvraag van tankkaarten) - verwerken, verwijzen wij naar ons Privacy Beleid http://q8liberty.q8.be/Privacy-Beleid, http://q8liberty.q8.nl/Privacy-Beleid en http://q8liberty.q8.lu/Privacy-Beleid

In geval van tegenstrijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden http://q8liberty.q8.be/Gebruiksvoorwaarden, http://q8liberty.q8.nl/Gebruiksvoorwaarden en http://q8liberty.q8.lu/Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot bestellingen van producten en/of diensten hebben laatstgenoemde voorrang ("Algemene Voorwaarden voor Q8 Liberty Cards").

Toepasselijk recht
Op de toegang tot en het gebruik van deze Website is respectievelijk Belgisch, Nederlands of Luxemburgs recht van toepassing naargelang de website een .be, .nl of .lu extensie heeft. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van respectievelijk Antwerpen, Den Haag of Luxemburg.

Aansprakelijkheid
Voor zover deze Website is bestemd voor het verstrekken van algemene informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Hoewel wij de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen wij geen garanties geven omtrent de juistheid of volledigheid ervan.

Behoudens opzet aanvaardt KPNWE dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen, schade aan het informaticasysteem van de gebruiker door virussen, hacking, enz. die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken, gebruiken of (tijdelijk) niet functioneren van deze Website.

KPNWE is nimmer verantwoordelijk voor de informatie die door derden op haar Website zou worden geplaatst.

Het is de bezoeker die aansprakelijk is voor alle beslissingen die hij neemt en/of voor de handelingen die hij stelt op basis van de informatie op deze Website. Bij elk onrechtmatig gebruik kan KPNWE de toegang tot de Website en/of bepaalde diensten die via de Website worden aangeboden, ontzeggen.

De bezoeker van deze Website zal KPNWE, alsmede haar werknemers, gemandateerden, handels-agenten, toeleveranciers, licentiehouders, enz. vrijwaren tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en haar uitkomsten, inclusief kosten en erelonen van advocaten en andere deskundigen, die door derden zijn ingesteld naar aanleiding van uw gebruik van de Website, uw inbreuk op eender welke regelgeving of de rechten van derden.
Tot slot dient opgemerkt dat van zodra de bezoeker overgaat tot het aanvragen van een "Q8 Liberty Card" op de Website de Algemene Voorwaarden voor Q8 Liberty Cards onverkort van toepassing zijn op deze aanvraag en het verdere verloop ervan.

(Hyper)Links
Deze Website kan, al dan niet door KPNWE zelf en al dan niet met toestemming van KPNWE, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan andere websites van derden (links). Indien u een hyperlink met onze Website wilt creëren dient u hiertoe voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming te bekomen. KPNWE behoudt expliciet het recht voor om deze toestemming op elk moment in te trekken indien zij van mening is dat deze link ongepast of controversieel is. Het is niet toegestaan deze Website te framen. KPNWE is voor deze gekoppelde websites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk.

KPNWE is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade - bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen - die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken of gebruiken van websites die aan deze Website gekoppeld zijn of deze Website zelf voor zover wettelijk toegelaten.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle handelsmerken, copyright en andere intellectuele eigendomsrechten in de materialen op deze Website (evenals diens structuur en de lay-out) tezamen met, maar niet gelimiteerd tot de tekst, foto's, grafieken en de onderliggende software code zijn eigendom van één van de Kuwait Petroleum vennootschappen of haar leveranciers tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan enig materiaal van deze Website te kopiëren, wijzigen, publiceren, uitzenden, distribueren, verkopen of overdragen, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De inhoud van deze Website mag echter gedownload worden, geprint of gekopieerd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Meer informatie over de voorwaarden voor toegang en gebruik van onze Website, waaronder begrepen nadere informatie over Kuwait Petroleum's intellectuele eigendomsrechten kan u vinden in onze Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen
Wij kunnen op ieder ogenblik verbeteringen of veranderingen aanbrengen aan de informatie, diensten, producten en andere materialen op deze Website zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij kunnen ook op ieder ogenblik de voorwaarden en bepalingen wijzigen, en zulks een wijziging zal onmiddellijk ingaan op het moment dat de gewijzigde voorwaarden en bepalingen op deze Website zijn gepubliceerd. Door uw continue toegang of gebruik van deze Website wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden en bepalingen aanvaard te hebben. Wij nodigen u dan ook uit om deze pagina regelmatig te bezoeken voor eventuele aanpassingen.

Vragen
Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u respectievelijk e-mailen naar :
Voor KPB : [email protected]
Voor KPN : [email protected]
Voor KPL : [email protected]

Ook kunt u ons een brief sturen naar respectievelijk het volgend adres:

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V.
Q8 Liberty Card Support
Brusselsstraat 59, bus 1
B-2018 Antwerpen

Kuwait Petroleum (Nederland) B.V of Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A
Q8 Liberty Card Support
p/a Brusselstraat 59, bus 1
B-2018 Antwerpen